Centralt ForeningsRegister

Du er ikke logget ind
Ofte stillede spørgsmål

Her får du en uddybende information om, hvad der er sket i de seneste medlemsregistreringer.
Vi har også samlet en række af de oftest stillede spørgsmål til Centralt ForeningsRegister - samt vore svar.

 

SPAM: Vi oplever desværre stadig, at flere og flere af vore mails stoppes i spamfiltre. Kig derfor efter i mappen
med 'uønsket post' eller 'Spam', hvis I forventer mails fra Centralt Foreningsregister.
Har foreningen ikke modtaget en startmail (årets medlemstalsindberetning) i løbet af den 1. december - så
ontakt os på info@medlemstal.dk.
SMS: Det er nu muligt for os at sende en SMS, hvis vi er i tvivl om, hvor vidt foreningen har modtaget mail fra os.
Det er derfor vigtigt, at vi har det rigtige mobilnummer på kontaktpersonerne.

 

Større ændringer i årets indberetning:

Frivillige er foreningernes vigtigste ressourcer.
Nye grupperinger af frivillige.

Data om hvorvidt de frivillige er henholdsvis trænere / instruktører eller bestyrelses- / udvalgsmedlemmer,
samt om de er unge eller voksne, vil blive brugt til at måle på om foreninger og organisationer lykkes med
ndsatser for at få flere og gerne unge frivillige.

En 3. kønsbetegnelse.
Andet = anden kønsidentitet
(eksempelvis flydende kønsidentitet; nonbinær mm.)

Gennem de seneste år er der sket en større synliggørelse af forskellige kønsidentiteter i samfundet.

Idrættens organisationer har et fælles ønske og en forpligtelse til at være åbne og imødekommende overfor nye
tendenser i idrætssektoren og samfundet.
Heri ligger også en naturlig interesse i at være relevant og inkluderende overfor for så mange danskere som muligt.

Der er derfor brug for, at CFR registreringen indeholder flere kønsidentiteter i registreringen af medlemmer,
for at følge med samfundsudviklingen og være inkluderende.

 

Samme principper som folkeoplysningsloven
Mindst 5 medlemmer.

Af såvel folkeopysningsloven som vejledningen for indberetning af medlemstal, fremgår det at foreningen skal have mindst 5 medlemmer,
Styregruppen for Centralt ForeningsRegister(CFR) har derfor besluttet, at dette skal håndhæves fra og med medlemsindberetningen for 2022.

Indberetter en forening et medlemstal mindre end 5, vil foreningen modtage en mail der gør opmærksom på at tallet
dministrativt vil blive rettet til 0 i forbindelse med kvalitetskontrollen.

Er der registreret 0 medlemmer for en forening 2 år i træk vil foreningen ikke
længere være registreret i CFR og dermed heller ikke være dækket af Idrættens fælles forsikringer.

 

Nye aktiviteter og discipliner

Medlemsindberetning 2023:

Aktiviteter:

Ingen nye aktiviteter.

Discipliner:

Der er også i år tilføjet få discipliner til en række aktiviteter:

Aktivitet: Atletik:                  Ny disciplin: Para-Atletik

Aktivitet: Badminton:          Ny disciplin: Para-Badminton

Aktivitet: Basketball:           Ny disciplin: 3x3 Basketball

Aktivitet: Bordtennis:          Ny disciplin: Para-Bordtennis

Aktivitet:  Cykling:               Ny disciplin: Para-Cykling

Aktivitet: Judo, Ju-Jitsu:     Ny disciplin: Judo

Aktivitet: Skydning:            Ny disciplin: Shootathlon

Alle discipliner er obligatoriske. Det indebærer at indtastningsfelterne for disciplinerne er helt blanke fra starten.
På den måde sikrer vi at Indberetning og optælling af deltagere i disse discipliner bliver mere retvisende!
Det betyder at foreningen skal gå igennem alle aktiviteter og der angive mindst '0' deltagere. Efterlader man et felt
blankt vil systemet meddele at der er en fejl i indberetningen

Aktivitetsliste for 2023

Aldersgrupper – årgange:

Gældende for medlemsindberetning 2023

0 – 6 år               Født i 2017 eller senere

7 – 12 år            Født mellem 2016 og 2011 begge år inclusive

13 – 18 år          Født mellem 2010 og 2005 begge år inclusive

19 – 24 år          Født mellem 2004 og 1999 begge år inclusive

25 – 39 år          Født mellem 1998/ og 1984 begge år inclusive

40 – 59 år          Født mellem 1983 og 1964 begge år inclusive

60 – 69 år          Født mellem 1963 og 1954 begge år inclusive

+ 70 år               Født 1953 eller før

 

----------------------------------------------------------------------

Hockey eller Floorball?

 

De to idrætsaktiviteter kommer fra hockey familien, men de er meget forskellige.I hockey er der 10 markspillere
samt en enkelt målmand, som repræsenterer hvert hold på banen. I floorball stiller hvert hold op med
fem markspillere og en målmand.

Derudover er en hockeystav mindst dobbelt så tung som en floorballstav. Man kan ikke bruge stave på tværs af sportsgrenene.

En hockeybold er lavet af massiv plastik og vejer omkring 160g. En floorball bold er lavet af en plastik skal
med store huller i. Den vejer 23g. Boldene er lige store: 7,2 cm i diameter. Man kan ikke bruge boldene på tværs af sportsgrenene.

Et indendørs hockeymål har samme størrelse som et håndboldmål og et floorball mål er væsentligt mindre.

Banderne er også forskellige. Hockeybander er lavet af træ for at kunne holde til at blive ramt af en hockeybold.
Floorball bander er lavet af plastik/galsfiber. Hockeybander er 10 cm høje og floorball bander er 50 cm høje.
Hockeybander placeres kun på sidelinjerne, hvor floorballbander går hele vejen rundt om banen.

 

 

Indberetning af medlemstal - Fitness (Tidligere "træning i motionscenter")

I forbindelse med projektet "Bevæg dig for livet" har man besluttet at alle medlemmer der deltager
i "Holdtræning/Fitness" og Yoga skal registreres under aktiviteten "Fitness".

Hvordan defineres fitness?

Fitness er træning, der ikke er afhængig af andre og som typisk dyrkes af hensyn til sundhed eller for at
opnå kropslige resultater. Det er aktiviteter, hvor konkurrence eller opvisning ikke er et centralt element.

Fitness
* Individuel træning (fx i maskiner)
* Holdtræning
* Alsidig træning, der rummer styrketræning, konditionstræning, koreografi, mindfulness og udstrækningsøvelser. 

Det kan fx være:
* Styrketræning i maskiner og med frie vægte
* Indoor cycling
* Funktionel træning, fx crossgym og udendørs træning
* Puls og styrke, mave-baller-lår, stram op
* Aerobic, dance og step
* Yoga
* Pilates
* En aktivitet, der kan dyrkes selvstændigt og som supplement til en anden idræt 

Gymnastik og fitness
Hvis et medlem af gymnastikforeningen dyrker både gymnastik og fitness og betaler et særskilt kontingent
for begge aktiviteter, skal pågældende medlem registreres to gange, en gang for gymnastik og en gang for fitness.
Dette svarer til medlemmer, som dyrker både fodbold og håndbold i en forening og betaler et kontingent for hver
aktivitet. Også disse medlemmer registreres to gange i CFR.

Hvis et medlem af en gymnastikforening betaler ét kontingent og for dette kontingent kan dyrke såvel gymnastik,
som fitness, da skal dette medlem kun registreres en gang og foreningen skal da fordele disse/sine medlemmer
på såvel gymnastik og fitness ud fra en vurdering af hvem der dyrker mest fitness og hvem der dyrker mest
gymnastik.

  • Hvis et medlem betaler kontingent til herremotion (lige nu registreret som gymnastik
    – men tænkes måske fremadrettet registreret som fitness.)
  • Og samme medlem betaler også kontingent til drop-in fitness

Når begge aktiviteter regnes for fitness kan medlemmet kun tælle én gang da aktiviteten er den samme!

Disse regler for medlemsregistrering fremgår af vejledningen i CFR. Vejledningen kan findes på åbningssiden af
portalen.

______________________________________________________________
 

Er det et krav for en forening at foretage indberetning til CFR?
Når en forening indmelder sig i et forbund eller organisation er det som oftest forbundet med såvel krav og
forpligtigelser, som rettigheder og muligheder.

Af DIFs love § 5 stk. 2, 6 fremgår:

Årligt til DIF at indsende liste over medlemsorganisationens foreninger, disses formænd og medlemstal

Samt § 6 stk. 1:

Medlemsorganisationerne, deres medlemmer (foreningerne) samt medlemmer af foreninger og aktive på skoler er
forpligtet til:
At underkaste sig Danmarks Idrætsforbunds love og ordens- og udelukkelsesbestemmelser samt alle beslutninger, 
der i henhold hertil træffes af Danmarks Idrætsforbund og dets organer,………….

Af DGIs landsdelsforeningers vedtægter, § 5 Medlemsforhold fremgår:
Stk. 6: Medlemsforeningerne, skal føre nøjagtig medlemsfortegnelse og er forpligtet til rettidigt at indberette 
oplysninger om foreningens medlemstal samt rettidigt at indbetale kontingent, gebyrer m.v.  

På ”almindeligt” dansk betyder dette således, at indmelder man sig i et specialforbund under DIF eller i landsdels-
forening under DGI, så er man 1 gang årligt eller når organisationen beder om det, forpligtiget til at oplyse sit
medlemstal i det skema som DIF har udarbejdet (CFR)

Foreningens adresse
På medlemstal.dk kan man nu også registrere foreningens adresse. Med foreningens adresse menes den lokalitet,
hvor foreningen har sin væsentligste aktivitet.
Den information kan være meget nyttig, hvis idrætsorganisationen eller kommunen fx ønsker at vise på et kort,
hvor man kan finde en bestemt forening eller bestemte aktiviteter.

Hvis det ikke er muligt at angive en adresse på aktivitetsstedet, har vi gjort det muligt at angive stedet direkte på
et kort.
Tryk på 'Rediger oplysninger', flyt markeringen hen hvor man kan finde foreningens aktivitet - og tryk
'Gem ændringer'.
 

Kommuner
Der er ind til videre indgået samarbejdsaftaler med 12 kommuner (Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Frederikssund, 
Greve, Skive, Vejle, Herning, Rudersdal, Furesø, Gentofte, Holbæk og Sønderborg).
Idrætsforeninger i størstedelen af disse kommuner skal kun indberette medlemstal til CFR og ikke til kommunen. 
I ovenstående kommuner (med undtagelse af Holbæk og Sønderborg) påtager CFR sig desuden opgaven med at
modtage medlemsindberetninger fra deres øvrige folkeoplysende foreninger (spejdere, politiske foreninger og
lignende).
 

Opdatering af formand og kasserer
Foreningens kontaktoplysninger, herunder informationer om formand og kasserer, bliver opbevaret og vedligeholdt ét centralt sted.
Det er vigtigt, at der sørges for at opdatere den valgte formand og kasserer, da både idrætsorganisationerne og de kommuner 
vi samarbejder med, trækker disse opdaterede kontaktoplysninger fra CFR.
 

3. kontaktperson (medlemstalsansvarlig)
Det er muligt at tilføje en 3. kontaktperson på www.medlemstal.dk.
(kun relevant hvis det er en anden person end formand/kasserer)
Denne medlemstalsansvarlige vil få de samme informationer som hovedformand og hovedkasserer.
 

Indberette 0 medlemmer
Der er på hver aktivitet tilføjet en linje, hvor man kan indberette 0 medlemmer.
Dette betyder, at man kan fortælle CFR, at man har 0 medlemmer i den valgte aktivitet.
Man klikker blot i boksen ”indberet 0 medlemmer”. Herefter udfylder man nederst sit navn og telefonnummer og
gemmer indberetningen.

OBS: Hvis man senere alligevel ønsker at indberette på denne aktivitet skal man blot fjerne markeringen for
"Indberet 0 medlemmer" - så bliver felterne igen skrivbare.
 

Påmindelser
Vi ved, at mange foreninger først kan indberette medlemstal i løbet af januar, når de endelige registreringer
er på plads, men vi vælger alligevel at sende en nytårshilsen ud til alle de foreninger, der ikke har indberettet
inden da. Erfaringen viser nemlig, at rigtig mange indberetter umiddelbart efter denne påmindelse.
Vi ved også, at der er en del foreninger, der vælger at indberette de sidste døgn inden fristen udløber (sidst i januar),
men vi vælger alligevel at sende en påmindelse ud et par dage før, så flest muligt får indberettet i tide.
 

Foreningsprogrammer
CFR samarbejder i øjeblikket med foreningsprogrammerne Conventus, Holdsport, Klubmodul, Foreningsadministrator og Zakobo
Samarbejdet betyder at kontaktpersoner og medlemstal kan vedligeholdes direlkte fra foreningsprogram til CFR,

Ofte stillede spørgsmål

Indberetning af medlemstal
"Skal vi indberette alle aktiviteter på en gang?"
Nej, man kan sagtens indberette én aktivitet ad gangen, eller lade afdelingerne medlemsregistrere hver for sig. 
Så længe man/de husker at gemme indberetningen, hver gang man indtaster nogle tal.
Man/de skal dog huske ikke at slette allerede indberettede tal - altså hvis en repræsentant fra badmintonafdelingen
indberetter afdelingens medlemstal, skal han/hun IKKE nulstille de tal, som eksempelvis er indberettet af foreningens
fodboldafdeling.
Vær opmærksomme på at det er uhensigtsmæssigt  kun at indberette dele af foreningens medlemstal via et
foreningsprogram. 
Hvis man først indberetter en aktivitet via medlemstl.dk og siden indberetter via foreningprogrammet som ikke
kender til den manuelt indtastede aktivitet - kan denne blive slettet under indberetningen via foreningsprogrammet.
 

Indberetning af frivilllige (ledere, trænere og bestyrelse)
"Kan ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer også være medlemmer i foreningen?"
De ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer, der også er aktive medlemmer af foreningen, betaler kontingent
eller har frikontingent, skal også tælles med som aktive medlemmer.
Når det samlede medlemstal gøres op, vil kun aktive medlemmer indgå. Altså dem der er inddelt i alder og køn.
Der vil altså ikke være tale om dobbelt-registrering, da felterne ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer ikke
indgår i medlemstallet.

 

 

Passive medlemmer
"Skal vi indberette passive medlemmer?"
I vejledningen på www.medlemstal.dk står der, at man kan optælle sine passive medlemmer. Det er dog lige nu
kun på aktiviteterne: ´Ridning´ og ´Sejlsport´ der skal registreres antallet af passive medlemmer. I disse to
forbund bruges antallet af passive medlemmer administrativt.

Aktivitetslisten
"Vi kan ikke finde vores aktivitet?"
Kan I ikke finde jeres aktivitet på listen, kan I indberette medlemstallet under "Øvrige idrætslige aktiviteter" -
og angive det samlede medlemstal under "Andre". Her skal I også angive hvilken aktivitet der er tale om.

Bemærk at CFR fra indberetning 2017 kræver at der angives hvilken aktivitet man dyrker under 'Øvrige idrætslige aktiviteter'.
Er det tale om en aktivitet der faktisk findes - evt. som en disipiplin under en af de andre aktiviteter, vil vi kontakte foreningen
med henblik på at flytte de indberettede medlemstal.

Der skal være tale om en egentlig aktivitet. Det er altså ikke nok bare at skrive f.eks 'personaleforening'!

Mail fra Det Centrale ForeningsRegister
"Hvorfor ser min mail fra CFR så underlig ud?"
Mails fra CFR skrives i det nyeste tekstformat, kaldet Unicode (UTF-8). Ikke alle mailprogrammer er nye nok
til at læse denne kode, så derfor bliver f.eks. Æ, Ø og Å oversat forkert. Læser man sin mails i et webmailprogram,
er der ikke nogen problemer. UTF-8 vil være standarden for alle styresystemer, så det er en god ide at få opgraderet
sin PC´s mailprogram.
 

Ændring af medlemstal
"Kan vi nå at ændre i medlemsindberetningen?"
Så længe medlemsindberetningen er åben, kan man logge ind igen og rette i indberetningen. Portalen er åben fra
den 1. december til den 31. januar.
 

Indefodbold og udefodbold
"I vores forening har vi særskilte medlemsskaber og kontingenter for indendørs- og udendørsfodbold. Hvordan
optælles vore medlemmer?"

Et medlem kan aldrig tælle mere end én gang pr. aktivitet. Det betyder, at en spiller, der både spiller indendørs-
og udendørsfodbold (og betaler 2 x kontingent), stadig kun skal tælles med én gang i medlemsregistreringen.
Vi registrerer dog, hvor mange af de indberetterede medlemmer, der deltager i henholdsvis inde- og udefodbold.
 

Kampsport
"Hvor indberettes Aikido og Wushu, Tai Chi, Kung Fu, Qigong samt Capoiera?"
Ovenstående aktiviteter er blevet samlet under aktiviteten ´Kampsport Øvrige´. Her angives foreningens over-
ordnede medlemstal i de forskellige aldersgrupper, og længere nede angives, hvor mange der dyrker de enkelte
discipliner.
 

Efterskoler, Højskoler samt Erhvervsskoler
"Vi er en efterskole, højskole eller erhversskole. Hvor skal vi indberette vores medlemstal?"
Der er to aktiviteter rettet mod skoler: ´Efterskoler m.fl. Tværidrætslig´ dækker efterskoler, højskoler, ungdoms-
skoler m.fl. Den anden aktivitet hedder: ´Erhvervsskoler´.
Efterskoler og Højskoler skal indberette deres årselevtal.
 

Familiemedlemsskab
"Vi har et familiemedlemsskab i foreningen. Hvordan tælles disse medlemmer?"
Idrætsforeninger kan tilbyde en familierabat, hvis mange personer fra en familie, er indmeldt i foreningen.
Registrering af familiemedlemmer kræver, at:
1. Alle personer i familien er optaget med navn i klubbens medlemsregister.
2. De hver især er klar over, at de er medlemmer.
3. De alle har betalt aktivt medlemskontingent i mere end 3 måneder.
Foreningen kan tilbyde disse personer en kontingentrabat, men alle familiemedlemmerne skal dog stadig
registreres som medlemmer.
 

Kontaktoplysninger
"Hvad er fordelen ved at vedligeholde oplysninger om formand, kasserer og medlemstalsansvarlig på medlemstal.dk? 
På den måde sikrer man, at vigtig information om medlemsregistrering altid når frem til de rette personer.

-----------------------------------------------------------------

Tidligere ændringer på aktivitetslisten