Centralt ForeningsRegister

Du er ikke logget ind
Ofte stillede spørgsmål

Her får du en uddybende information om, hvad der er sket i de seneste medlemsregistreringer.
Vi har også samlet en række af de oftest stillede spørgsmål til Centralt ForeningsRegister - samt vore svar.

Nye aktiviteter og discipliner

Medlemsindberetning 2018:

Aktiviteter:

Nye aktivitet: Surf og Rafting og Motion på arbejdspladsen (Firmaidrætten)
 

Discipliner:

Der tilføjet flere discipliner til en række aktiviteter (blå og gule felter på aktivitetslisten).

Visse discipliner er gjort obligatoriske(markeret med guldt på aktivitetslisten). Det indebærer at indtastningsfelterne for disse discipliner
er helt blanke fra starten.
På den måde sikrer vi at foreningen tager stilling til om nogle af medlemmerne deltager i disse udvalgte discipliner!
Tilbyder foreningen ikke den/de pågældende discipliner taster man bare 0

Aktivitetsliste for 2018

Flere aldersgrupper:

Idrætsorganisationerne bag CFR har for den kommende medlemsindberetning, som starter 1/12 og som vedrører medlemstallet i foreningerne for 2018, besluttet at udvide antallet af aldersgrupper fra de nuværende
5 grupper til 8 grupper.

0-6 år: Med det stigende fokus på daginstitutioner og idrætskoncepter for de mindste (babysvøm,
Tumle Rumle gymnastik osv.) giver det god mening, at kunne måle på børns deltagelse i foreningsidrætten
inden de starter i skole.
7-12 år: Disse børn er netop startet i skole, og det er her interessant at se hvilken betydning det har for foreningsdeltagelsen.
13 – 18 år uændret
19 – 24 år uændret
25-39 år: Denne gruppe vil typisk være færdiguddannet og i arbejde, og vil derudover ofte have småbørn.
Der er et stort fokus på småbørnsfamilier i BDFL, men det er også denne aldersgruppe der typisk
er størst udfordringer med at fastholde i idrætten.
40-59 år: I denne gruppe er børnene blevet lidt ældre, og der er derfor typisk lidt mere tid til idræt.
60-70 år: / 70+ år  I dag er det at være 60 år noget helt andet end det var for 15 år siden,
og mange i start 60’erne er fortsat aktive på arbejdsmarkedet og i fritiden.
Derfor er det interessant at kigge nærmere på opdelingen imellem de ”aktive seniorer”
og de mindre aktive 70+-årige.

Vi håber naturligvis ikke at det vil betyde alt for meget ekstra arbejde for foreningerne og håber på opbakning
til denne noget mere brugbare aldersopdeling.

Aldersgrupper – årgange

Gældende for medlemsindberetning 2018

0 – 6 år               Født i 2012 eller senere

7 – 12 år            Født mellem 2011 og 2006 begge år inclusive

13 – 18 år          Født mellem 2005 og 2000 begge år inclusive

19 – 24 år          Født mellem 1999 og 1994 begge år inclusive

25 – 39 år          Født mellem 1993 og 1979 begge år inclusive

40 – 59 år          Født mellem 1978 og 1959 begge år inclusive

60 – 69 år          Født mellem 1958 og 1949 begge år inclusive

+ 70 år                Født 1948 eller før

 

----------------------------------------------------------------------

 

 

Indberetning af medlemstal - Fitness (Tidligere "træning i motionscenter")

I forbindelse med projektet "Bevæg dig for livet" har man besluttet at alle medlemmer der deltager
i "Holdtræning/Fitness" og Yoga skal registreres under aktiviteten "Fitness".

Hvordan defineres fitness?

Fitness er træning, der ikke er afhængig af andre og som typisk dyrkes af hensyn til sundhed eller for at
opnå kropslige resultater. 
Det er aktiviteter, hvor konkurrence eller opvisning ikke er et centralt element.

Fitness er:

* Individuel træning (fx i maskiner)
* Holdtræning
* Alsidig træning, der rummer styrketræning, konditionstræning, koreografi, mindfulness og udstrækningsøvelser.
Det kan fx være:

* Styrketræning i maskiner og med frie vægte
* Indoor cycling
* Funktionel træning, fx crossgym og udendørs træning
* Puls og styrke, mave-baller-lår, stram op
* Aerobic, dance og step
* Yoga
* Pilates

* En aktivitet, der kan dyrkes selvstændigt og som supplement til en anden idræt 

 

Gymnastik og fitness

Hvis et medlem af gymnastikforeningen dyrker både gymnastik og fitness og betaler et særskilt kontingent
for begge aktiviteter, skal pågældende medlem registreres to gange, en gang for gymnastik og en gang for fitness.
Dette svarer til medlemmer, som dyrker både fodbold og håndbold i en forening og betaler
et kontingent for hver aktivitet. Også disse medlemmer registreres to gange i CFR.

Hvis et medlem af en gymnastikforening betaler ét kontingent og for dette kontingent kan dyrke
såvel gymnastik, som fitness, da skal dette medlem kun registreres en gang og foreningen skal da
fordele disse/sine medlemmer på såvel gymnastik og fitness ud fra en vurdering af hvem der dyrker
mest fitness og hvem der dyrker mest gymnastik.

  • Hvis et medlem betaler kontingent til herremotion (lige nu registreret som gymnastik
    – men tænkes måske fremadrettet registreret som fitness.)
  • Og samme medlem betaler også kontingent til drop-in fitness

Når begge aktiviteter regnes for fitness kan medlemmet kun tælle én gang da aktiviteten er den samme !

Disse regler for medlemsregistrering fremgår af vejledningen i CFR. Vejledningen kan findes på åbningssiden af portalen.

______________________________________________________________
 

Er det et krav for en forening at foretage indberetning til CFR ?

Når en forening indmelder sig i et forbund eller organisation er det som oftest forbundet med såvel krav
og forpligtigelser, som rettigheder og muligheder.

Af DIFs love § 5 stk. 2, 6 fremgår:

Årligt til DIF at indsende liste over medlemsorganisationens foreninger, disses formænd og medlemstal

Samt § 6 stk. 1:

Medlemsorganisationerne, deres medlemmer (foreningerne) samt medlemmer af foreninger og aktive på skoler er forpligtet til:
At underkaste sig Danmarks Idrætsforbunds love og ordens- og udelukkelsesbestemmelser samt alle beslutninger,
der i henhold hertil træffes af Danmarks Idrætsforbund og dets organer,………….

Af DGIs landsdelsforeningers vedtægter, § 5 Medlemsforhold fremgår:
Stk. 6: Medlemsforeningerne, skal føre nøjagtig medlemsfortegnelse og er forpligtet til rettidigt at indberette
oplysninger om foreningens medlemstal samt rettidigt at indbetale kontingent, gebyrer m.v.  

På ”almindeligt” dansk betyder dette således, at indmelder man sig i et specialforbund under DIF
eller i landsdelsforening under DGI, så er man 1 gang årligt eller når organisationen beder om det,
forpligtiget til at oplyse sit medlemstal i det skema som DIF har udarbejdet (CFR)

Foreningens adresse

På medlemstal.dk kan man nu også registrere foreningens adresse. Med foreningens adresse menes den lokalitet,
hvor foreningen har sin væsentligste aktivitet.
Den information kan være meget nyttig, hvis idrætsorganisationen eller kommunen fx ønsker at vise på et kort,
hvor man kan finde en bestemt forening eller bestemte aktiviteter.

Hvis det ikke er muligt at angive en adresse på aktivitetsstedet, har vi gjort det muligt at angive stedet
direkte på et kort.
Tryk på 'Rediger oplysninger', flyt markeringen hen hvor man kan finde foreningens aktivitet - og tryk 'Gem ændringer'.
 

Kommuner

Der er ind til videre indgået samarbejdsaftaler med 12 kommuner (Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Frederikssund,
Greve, Skive, Vejle, Herning, Rudersdal, Furesø, Gentofte, Holbæk og Sønderborg).
Idrætsforeninger i størstedelen af disse kommuner skal kun indberette medlemstal til CFR og ikke til kommunen. 
I ovenstående kommuner (med undtagelse af Holbæk og Sønderborg) påtager CFR sig desuden opgaven med at modtage medlemsindberetninger
fra deres øvrige folkeoplysende foreninger (spejdere, politiske foreninger og lignende).
 

Opdatering af formand og kasserer

Foreningens kontaktoplysninger, herunder informationer om formand og kasserer, bliver opbevaret og vedligeholdt ét centralt sted.
Det er vigtigt, at der sørges for at opdatere den valgte formand og kasserer, da både idrætsorganisationerne og de kommuner, vi samarbejder med, trækker disse opdaterede kontaktoplysninger fra CFR.
 

3. kontaktperson (medlemstalsansvarlig)

Det er muligt at tilføje en 3. kontaktperson på www.medlemstal.dk
Denne medlemstalsansvarlige vil få de samme informationer som hovedformand og hovedkasserer.
 

Indberette 0 medlemmer

Der er på hver aktivitet tilføjet en linje, hvor man kan indberette 0 medlemmer.
Dette betyder, at man kan fortælle CFR, at man har 0 medlemmer i den valgte aktivitet.
Man klikker blot i boksen ”indberet 0 medlemmer”. Herefter udfylder man nederst sit navn og telefonnummer og
gemmer indberetningen.

OBS: Hvis man senere alligevel ønsker at indberette på denne aktivitet skal man blot fjerne markeringen
for "Indberet 0 medlemmer" - så bliver felterne igen skrivbare.
 

Påmindelser

Vi ved, at mange foreninger først kan indberette medlemstal i løbet af januar, når de endelige registreringer
er på plads, men vi vælger alligevel at sende en nytårshilsen ud til alle de foreninger,
der ikke har indberettet inden da. Erfaringen viser nemlig, at rigtig mange indberetter umiddelbart efter denne påmindelse.
Vi ved også, at der er en del foreninger, der vælger at indberette de sidste døgn inden fristen udløber (sidst i januar),
men vi vælger alligevel at sende en påmindelse ud et par dage før, så flest muligt får indberettet i tide.
 

Foreningsprogrammer

CFR samarbejder i øjeblikket med foreningsprogrammerne Conventus, Holdsport, Klubmodul og Foreningsadministrator.
Samarbejdet betyder at kontaktpersoner og medlemstal kan vedligeholdes direlkte fra foreningsprogram til CFR,

Ofte stillede spørgsmål
 

Indberetning af medlemstal

"Skal vi indberette alle aktiviteter på en gang?"
Nej, man kan sagtens indberette én aktivitet ad gangen, eller lade afdelingerne medlemsregistrere hver for sig. 
Så længe man/de husker at gemme indberetningen, hver gang man indtaster nogle tal.
Man/de skal dog huske ikke at slette allerede indberettede tal - altså hvis en repræsentant fra badmintonafdelingen
indberetter afdelingens medlemstal, skal han/hun IKKE nulstille de tal, som eksempelvis er indberettet af foreningens fodboldafdeling.
Vær opmærksomme på at det er uhensigtsmæssigt  kun at indberette dele af foreningens medlemstal via et foreningsprogram. 
Hvis man først indberetter en aktivitet via medlemstl.dk og siden indberetter via foreningprogrammet som ikke
kender til den manuelt indtastede aktivitet - kan denne blive slettet under indberetningen via foreningsprogrammet.
 

Indberetning af ledere, trænere og bestyrelse

"Kan ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer også være medlemmer i foreningen?"
De ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer, der også er aktive medlemmer af foreningen, betaler kontingent
eller har frikontingent, skal også tælles med som aktive medlemmer.
Når det samlede medlemstal gøres op, vil kun aktive medlemmer indgå. Altså dem der er inddelt i alder og køn.
Der vil altså ikke være tale om dobbelt-registrering, da felterne ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer ikke indgår i medlemstallet.
 

Passive medlemmer

"Skal vi indberette passive medlemmer?"
I vejledningen på www.medlemstal.dk står der, at man kan optælle sine passive medlemmer. Det er dog lige nu kun på aktiviteterne: ´Ridning´ og ´Sejlsport´ der skal registreres antallet af passive medlemmer. I disse to forbund bruges antallet af passive medlemmer administrativt.

Aktivitetslisten

"Vi kan ikke finde vores aktivitet?"
Kan I ikke finde jeres aktivitet på listen, kan I indberette medlemstallet under "Øvrige idrætslige aktiviteter" - og angive det samlede medlemstal under "Andre". Her skal I også angive hvilken aktivitet der er tale om.

Bemærk at CFR fra indberetning 2017 kræver at der angives hvilken aktivitet man dyrker under 'Øvrige idrætslige aktiviteter'. Er det tale om en aktivitet der faktisk findes - evt. som en disipiplin under en af de andre aktiviteter, vil vi kontakte foreningen med henblik på at flytte de indberettede medlemstal.

Der skal være tale om en egentlig aktivitet. Det er altså ikke nok bare at skrive f.eks 'personaleforening' !

Mail fra Det Centrale ForeningsRegister

"Hvorfor ser min mail fra CFR så underlig ud?"
Mails fra CFR skrives i det nyeste tekstformat, kaldet Unicode (UTF-8). Ikke alle mailprogrammer er nye nok til at læse denne kode, så derfor bliver f.eks. Æ, Ø og Å oversat forkert. Læser man sin mails i et webmailprogram, er der ikke nogen problemer. UTF-8 vil være standarden for alle styresystemer, så det er en god ide at få opgraderet sin PC´s mailprogram.
 

Ændring af medlemstal

"Kan vi nå at ændre i medlemsindberetningen?"
Så længe medlemsindberetningen er åben, kan man logge ind igen og rette i indberetningen. Portalen er åben fra d. 1. december til d. 31. januar.
 

Indefodbold og udefodbold

"I vores forening har vi særskilte medlemsskaber og kontingenter for indendørs- og udendørsfodbold. Hvordan optælles vore medlemmer?"
Et medlem kan aldrig tælle mere end én gang pr. aktivitet. Det betyder, at en spiller, der både spiller indendørs- og udendørsfodbold (og betaler 2 x kontingent), stadig kun skal tælles med én gang i medlemsregistreringen.
Vi registrerer dog, hvor mange af de indberetterede medlemmer, der deltager i henholdsvis inde- og udefodbold.
 

Kampsport

"Hvor indberettes Aikido og Wushu, Tai Chi, Kung Fu, Qigong samt Capoiera?"
Ovenstående aktiviteter er blevet samlet under aktiviteten ´Kampsport Øvrige´. Her angives foreningens overordnede medlemstal i de forskellige aldersgrupper, og længere nede angives, hvor mange der dyrker de enkelte discipliner.
 

Efterskoler, Højskoler samt Erhvervsskoler

"Vi er en efterskole, højskole eller erhversskole. Hvor skal vi indberette vores medlemstal?"
Der er to aktiviteter rettet mod skoler: ´Efterskoler m.fl. Tværidrætslig´ dækker efterskoler, højskoler, ungdomsskoler m.fl. Den anden aktivitet hedder: ´Erhvervsskoler´.
 

Familiemedlemsskab

"Vi har et familiemedlemsskab i foreningen. Hvordan tælles disse medlemmer?"
Idrætsforeninger kan tilbyde en familierabat, hvis mange personer fra en familie, er indmeldt i foreningen. Registrering af familiemedlemmer kræver, at:
1. Alle personer i familien er optaget med navn i klubbens medlemsregister.
2. De hver især er klar over, at de er medlemmer.
3. De alle har betalt aktivt medlemskontingent i mere end 3 måneder.
Foreningen kan tilbyde disse personer en kontingentrabat, men alle familiemedlemmerne skal dog stadig registreres som medlemmer.
 

Kontaktoplysninger

"Hvad er fordelen ved at vedligeholde oplysninger om formand, kasserer og medlemstalsansvarlig på medlemstal.dk? 
På den måde sikrer man, at vigtig information om medlemsregistrering altid når frem til de rette personer.

-----------------------------------------------------------------

Tidligere ændringer på aktivitetslisten